.  

SOLITON.CZ, o. s.,

Orlí 5,
602 00 Brno
soliton@soliton.czAktuální projekty

E-learning: "O ptácích a lidech"


O ptácích a lidech

Sborník referátů účastníků projektu - metodické listy (pdf) (doc verze)
Záchranná stanice živočichů RajhradReportáž byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.3.10/02.0012 Výukové moduly EVVO v JMK z grantového programu OP VK 1.3 Jihomoravského kraje. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.
Čtvrtek 24. března 2011 od 17 h

Ve stopách našich předků

Atlas starých stezek a cest na území ČR
Vydalo studio VIDI ve spolupráci se SOLITON.CZ.
Křest knihy, beseda s autorem a nakladatelem, autogramiáda.
ACADEMIA, nám. Svobody 13, Brno


Pátek 18. března 2011 od 18 h

Poselství J. A. Komenského

Výstavka knih nakladatelství SOLITON.CZ
(edice Comenius, edice Chráněná území ČR, Atlas starých stezek)
medailérská tvorba André Víchy a keramika Evy Víchové.
Autorské čtení, autogramiáda, beseda.
Café Club, Kounicova 76, Uherský Brod


André Vícha při práci
  Foto: DENÍK Milan Zámečník
Radan Květ

Atlas starých stezek a cest na území České republiky

Po desetiletích systematického bádání, po řadě článků, esejů, vystoupení na konferencích a seminářích vydal Radan Květ v r. 2003 knihu "Duše krajiny", v níž vymezil nový obor, studium komunikací od pravěku po počátky novověku. Publikace vzápětí vzbudila široký ohlas. Nyní autor završil základ nového interdisciplinárního oboru vydáním jedinečného atlasu.

Prof. Vladimír Podborský v doslovu mj. uvádí: "Atlas by měl být zároveň pomůckou regionálním znalcům krajiny při sledování a dokumentaci stezek a cest, inspirací pro kronikáře, vlastivědné pracovníky a konečně i profesionální archeology, etnografy, jazykovědce či soudobé tvůrce krajinných úprav a velkých staveb.

Atlas Radana Květa má dvě části: V prvé autor probírá v pěti kapitolách základní fakta o starých cestách. (...) Nejvíce pozornosti věnuje přirozeně dálkovým trasám, jejich charakteristice a popisu, doplněnému zpravidla řadou originálních forografií, plánků a map. V rámci identifikace průběhu cest věnuje pozornost terénní predispozici, využívá v plné míře staré mapy, nejrůznější záznamy, jazykovědné, resp. názvoslovné ukazatele i dosavadní poznatky a studie jiných badatelů (srov. připojený obsáhlý seznam použité literatury). Druhá část Atlasu je popisná; je v ní v abecedním pořádku podrobně popsáno a dokumentováno celkem 35 dálkových cest (nejen ty nejznámější, jako pasovská, řezenská, trstenická či žitavská), 11 cest regionálních a připojeny jsou 4 ukázky cest lokálních – vše opět ilustrováno obrázky, plánky a mapkami.

Lze si jen přát, aby si Atlas starých stezek a cest našel cestu k vědeckým pracovníkům, vlastivědným badatelům i široké veřejnosti a aby se jim stal užitečnou pomůckou a inspirací v jejich práci. Aby byl přijat s pozorností úměrnou péči, s níž byl připraven."

Autor grafické úpravy Radovan Veselý je nositelem řady českých i zahraničních cen za design.

Atlas stezek - obálka
Atlas stezek - str.40-41
Atlas stezek - str.56-57
Atlas stezek - mapa ČR

Radan Květ: Atlas starých stezek a cest na území České republiky. Grafická úprava: Radovan Veselý. Redakce: SOLITON.CZ. Vydalo Studio VIDI, Brno 2011.
Rozměr: 250 x 300 mm, 232 tiskových stran. ISBN 978-80-254-8927-7 Prodejní cena jednoho výtisku: 792 Kč/výtisk plus poštovné a balné 144 Kč. Přímý prodej za 899 Kč v prodejnách Academia Brno, nám. Svobody 13 a Academia Ostrava, Zámecká 2. www.soliton.cz; soliton@soliton.cz

Dárek pro učitele a školy

Náš projekt s pracovním názvem

Ptáci a krajina jižní Moravy

Výukové moduly pro rozvoj pedagogických schopností v oblasti EVVO v JMK
registrační číslo CZ.1.07/1.3.10//02.0012

Náš projekt získal dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Je určen všem pedagogům ZŠ a SŠ, pracovníkům školských zařízení, center volného času, domů dětí a mládeže atp., kteří buď působí nebo bydlí nebo se převážně zdržují na území Jihomoravského kraje.

PRVNÍM 100 přihlášeným bude hrazeno Stravné, ubytování a doprava z grantové dotace.


Program úvodního semináře: barevně ve formátu PDF a černobíle ve formátu DOC


Účastníci se v průběhu let 2010–2011 účastní přednášek, terénních seminářů, exkurzí a pozorování v řadě přírodních rezervací a ornitologických stanic. Seznamují se s významem ptactva pro přírodu, krajinu a ekonomiku kraje, poznávají zblízka řadu druhů, jejich životní podmínky, učí se rozeznávat druhy podle hlasu. Mohou se zúčastnit natáčení výukového dokumentárního DVD pořadu. Akce se odehrávají v Brně a na jižní Moravě.

Absolventi projektu obdrží osvědčení s akreditací MŠMT. Obdrží (a jejich školy také) zdarma unikátní výukovou pomůcku Obrazovo-zvukový atlas ptactva, metodické materiály a e-learningový program. Obrazovo-zvukový atlas ptactva jižní Moravy zahrnující cca 120 druhů bude jedním z hlavních výstupů projektu. Bude první publikací a výukovou pomůckou svého druhu u nás.

Projekt podporuje mezioborové poznávání a zúčastnit se může každý pedagog, nejen vyučující předmětů Přírodopis a Člověk a příroda. Účastí v projektu, vedeném předními přírodovědci, získávají pedagogové a pedagožky znalosti v oblasti základních projevů chování běžných i vzácných druhů ptáků v přírodě, na konkrétních příkladech se učí porozumět a objasnit jejich způsob života. Projekt zvyšuje kompetence pedagogů a pedagožek v oblasti ekologické výchovy, v hodnocení problematiky ohrožených druhů ptáků a v možnostech jejich ochrany, v poučeném hodnocení významu biodiverzity pro udržitelný rozvoj zemědělství, lesnictví a dalších souvisejících ekonomických odvětví. Součástí cyklu je poradenství o možnostech získání podpory na vlastní činnost účastníků.

Po absolvování budou vyučující schopni iniciovat zájem žáků nejen výkladem, ale také na základě vlastní zkušenosti. Budou schopni v diskusi se žáky, kolegy i širokou veřejností kvalifikovaně upozorňovat na potřebu ochrany přírody a krajiny jako podmínky udržitelného rozvoje zemědělství, lesnictví a ekonomiky vůbec. Získají řadu kontaktů na odborníky a instituce, které jim pomohou s minimální námahou podstatně zatraktivnit výuku.

Zahajovací akce projektu proběhla v květnu 2010. Po úvodním semináři s projekcemi proběhly a stále probíhají exkurze do ptačích rezervací a semináře s (nejen) přírodovědci. V letošním a příštím roce bylo či bude realizováno v oblasti Pálavy a Lednicko-valtického areálu více než 10 akcí. Termíny jsou stanoveny v závěru pracovního týdne tak, aby účastníci mohli navázat rodinnou rekreací a rodinnou ekologickou výchovou v místech seminářů a exkurzí. Po dohodě se mohou exkurzí zúčastnit i rodinní příslušníci. Zájemci se budou moci zúčastnit také podvečerních společenských setkání s osobnostmi vědy, kultury a veřejné správy.

S účastníky pracují mj.

 • doc. RNDr. Karel Hudec, CSc., z Akademie věd ČR, přední český zoolog a ornitolog, autor řady knih
 • RNDr. Miroslav Šebela, vedoucí zoologického oddělení Moravského zemského muzea,
 • Petr Sladký, režisér ČT, dvojnásobný držitel ceny TýTý,
 • RNDr. Miroslav Sedláček, vedoucí redaktor nedávno dokončené encyklopedie Chráněná území ČR.
 • RNDr. Miroslav Sedláček,
  vedoucí projektu,
  soliton@soliton.cz
                                                               Mgr. Hana Kovářová,
  administrátorka projektu,
  kovarova@soliton.cz

  Stále je možnost přihlásit se k účasti na projektu!
  Novodobá historie Šlapanic

  V září jsme pro Městský úřad Šlapanice vydali knihu „Šlapanice 1990 – 2010 aneb Historie města a jeho obyvatel“. Pojednává především o moderní historii města, o významných kulturních a společenských akcích a také o investicích realizovaných ve prospěch občanů. Najdete v ní rozhovory se současnými představiteli města, představení kulturních, sportovních a vzdělávacích organizací a některých šlapanických firem. Text je doprovázen bohatým obrazovým materiálem z investičních, kulturních a společenských akcí posledních 20 let. Kolektiv autorů knihy vycházel ze současných i starších zdrojů informací, ze zpráv aktivních osobností a organizací. Právě jimi byly a jsou psány dějiny města, lze tedy říci, že tuto knihu napsali Šlapaničtí sobě.

  Publikace vyšla v nákladu 1000 výtisků. Na koncertě boskovického dechového orchestru mládeže ke svátku sv. Václava slavnostně pokřtili takřka třísetstránkovou publikaci autor námětu knihy starosta Ing. arch. Jaroslav Klaška (na snímku vlevo) a editoři Josef Kopecký (uprostřed) a Miroslav Sedláček. Spoluautorkami knihy jsou naše redaktorky Hana Kovářová a Alena Štouračová.

  Jan Amos Komenský - VŠENÁPRAVA

  Překlad Josefa Hendricha (r. 1950) vydalo nákladem Dipl.-Ing. Miroslava Jirků v edici Comenius nakladatelství Soliton.cz, Brno 2008.

  312 stran, pevná vazba s portrétní medailí, 17 x 25 cm, ISBN 978-80-254-1145-2

  Úplné znění klíčového díla, úhelného kamene Komenského nápravných spisů, na němž pracoval desítky let a jímž vzbudil ihned po vydání ohlas vzdělanců v celé Evropě (viz též anotaci k předcházejícímu svazku edice – výboru z Obecné porady). V knize se uvažuje, jak píše autor, „…jak by se už konečně měl napravit veřejný stav vzdělání, náboženství a občanského zřízení. Co dosud bylo předloženo odděleně, to musí býti sjednoceno: k vypuzení temnot z věcí pomocí vševědy; temnot z myslí pomocí vševýchovy; a temnot z řeči pomocí všemluvy; aby tyto obory nebyly dílem zlomkovým, nýbrž celistvým, celému světu na prospěch. Pokoušejme se tedy ve svatém jménu Božím sestrojit stroj jediný!“ Ačkoli kniha může (a měla by) mít čestné místo každého vzdělance, ba už studenta, nebyla u nás vydána samostatně od svého prvního vydání roku 1950. Jedním z důvodů může být, že Komenský mnohé vytýká mocným tohoto světa, a to způsobem velice důrazným a navýsost současným.

  Autorem portrétní medaile vtělené do vazby knihy je, stejně jako u předchozích svazků edice Comenius, akademický sochař André Vícha. Medaile je zobrazením typografické značky, kterou Komenský používal větší část života. Symbolizuje nazírání a chápání světa v jeho celistvosti.

  Cena knihy: 490 Kč včetně DPH (bez DPH 445 Kč). Při odběru 5 výtisků 10% sleva. Poštovné a balné je v ceně.

  Pavel Floss: Poselství J. A. Komenského současné Evropě

  Studie předního evropského komeniologa, mimořádně čtivá a názorná, doplněná vybranými úryvky z díla J. A. K. Při nahlédnutí na libovolnou stránku citací je zřetelná mimořádná mohutnost autorova ducha, který proniká skrze staletí a s břitkou aktualitou oslovuje jak jednotlivce, tak skupiny žijící v dnešní bouřlivé době. Vznik a vydání této knihy z podstatné části financovalo sdružení AMOS, připojila se Univerzita Palackého v Olomouci. Vazba každého ze 1200 číslovaných výtisků je doplněna signovanou medailí s portrétem Jana Amose od akad. sochaře Andrého Víchy.


  Životopis autora: http://kfil.upol.cz/cv_pfloss.php


  VYPRODÁNO
  CHYSTÁME DALŠÍ VYDÁNÍ

  Obecná porada o nápravě věcí lidských
  výbor z díla Jana Amose Komenského

  Podle překladů z let 1950 a 1966 nákladem Radko Součka vydalo nakladatelství Soliton.cz, Brno 2007.

  312 stran, pevná vazba s portrétní medailí, 17,3 x 24,6 cm, ISBN 978-80-239-8919-9

  Rukopis rozsáhlého latinského spisu vznikal kolem poloviny 17. století. Za Komenského života však vyšly jen dva svazky. Spis, o kterém diskutovala celá vzdělaná Evropa, se v pozdějších dramatických letech ztratil a kompletní text byl nalezen až v roce 1935.

  Sám Komenský toto dílo pokládal za převratné a zásadní pro celý svět. Ačkoli se rádi pokládáme za národ Komenského, bylo toto dílo v posledních letech u nás prakticky nedostupné, s výjimkou některých knihoven a specializovaných pracovišť. Reedice vychází vstříc četným zájemcům z řad široké veřejnosti, neobsahuje vědecký poznámkový aparát historiků.

  Prodej:
  www.hnutigralu.cz
  Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě – www.mjakub.cz  Encyklopedická edice Chráněná území ČR


  První projekt svého druhu v Evropě – úplný popis všech maloplošných chráněných území v celém státě.

  Zajišťovali jsme a řídili autorské a redakční práce na textu, koordinujeme spolupráci autorských a lektorských týmů (cca 600 spolupracovníků). Od r. 1999 do r. 2005 jsme k tisku připravili texty 12 svazků ze 14 vydaných, tj. Ústecko, Zlínsko, Liberecko, Královéhradecko, Pardubicko, Jihlavsko, Olomoucko, Českobudějovicko, Ostravsko, Plzeňsko a Karlovarsko, Brněnsko, koncem roku 2009 vyšel poslední svazek edice – Jeskyně ČR.

  Knihy mají formát A4, křídový papír, 400–900 stran, náklady jednotlivých svazků 2000–2500 výtisků.

  Ediční řadu vydala AOPK ČR a EkoCentrum Brno s finanční podporou Státního fondu životního prostředí.

  Zdenek Hasoň: Verejné osvetlenie – modernizácia a úspory nákladov

  3. (slovenské) vydanie (1. české 2001, 2. české 2005) berie do úvahy nové platné normy EÚ.

  Publikácia je určená predovšetkým mestským a miestnym radám a zastupiteľstvom. Na vydaní a distribúcii sa podieľa Zväz miest a obcí SR. Práve ZMOS umožnil, aby túto knižku aspoň v jednom výtlačku dostalo každé mesto či obec SR s počtom obyvateľov nad 500.

  Každý krok, vedúci k úsporám elektrickej energie, je pre spoločnosť vysoko žiaduci a to isté platí o obecných financiách.

  Zároveň je zrejmé, že nie každý člen zastupiteľstva je odborníkom v energetike. Táto publikácia však umožní základnú orientáciu každému laikovi. Je to preverené päťročnou praxou v Českej republike. Dlhoročné skúsenosti autora, nezávislého odborníka, podporia vaše možnosti dôkladného preverenia návrhov na úpravy verejného osvetlenia, ktoré vám budú predkladané rôznymi výrobcami. Publikácia pomôže aj laikovi rozoznať, či jeho partnerom je zodpovedný a seriózny dodávateľ alebo firma, presadzujúca iba svoje vlastné záujmy bez ohľadu na dlhodobý záujem obce a občanov.

  O odborných kvalitách autora vypovedajú okrem iného dve štátne ceny ČR (viď publikácie) a o účinnosti jeho textu skutočnosť, že obe české vydania boli vždy do pol roka po vydaní rozobrané starostami a radami miest a obcí ČR.

  Editor: RNDr. Miroslav Sedláček
  Recenzent: Ing. Milan Hrdlík
  Veřejné osvětlení - modernizace a úspory nákladů

  Druhé vydání knížky Zdeňka Hasoně, aktualizované o spojitosti s evropskými normami, které u nás vstupují v platnost v r. 2005 a také o zkušenosti od 1. vydání v r. 2001. Vyšlo v listopadu 2005. Knížka je určená především voleným pracovníkům veřejné správy, jejichž obec se chystá k rekonstrukci veřejného osvětlení – pomůcka pro organizaci výběrové řízení, seznámení se základními pojmy, s klíčovými body, podle nichž lze posoudit kvalitu projektu a dodavatele. Autor je nositelem čestného uznání Energetický projekt roku 2004 za projekt Rekonstrukce veřejného osvětlení města Uherský Brod.

  Odpovědný redaktor: RNDr. Miroslav Sedláček


     Slovník Školy vidění

  Malíř Radoslav Kutra, původně působící na Univerzitě Palackého, vede poslední čtvrtstoletí mezinárodně proslulý Kunstseminar v Luzernu; v 90. letech vedl také kursy u nás. Ve zmíněné knize se autor projevuje jako myslitel nebývalé razance, který pronikavou analýzou dospívá při porovnávání vývoje křesťanství a výtvarného umění k velmi odvážným závěrům.

  brož. 180 stran, formát 11 x 17,5 cm, cena 140 Kč


  PaeDr. Věra Koupilová, RNDr. Miroslav Sedláček (eds.):
  Národnostní menšiny a jejich sdružení v Jihomoravském kraji

  Publikace je k mání zdarma, k vyzvednutí v KÚ JmK u Dr. Koupilové, Mezírka 1, Brno.
  60 str., ISBN 80-239-6381-3


   
  Hotely, penziony a další ubytování v České republice